Sake

Komoshiboto Kuheiji

2018

Kanochi Junamai Dai Ginjo

102

2018

Betsu Asuare Junmai Dai Ginjo

129

2018

Eau de désir Junmai Dai Ginjo

85

Mutsu Hassen

Red Label Tokubetsu Junmai

62

Pink Label Ginjo

68

Kakurei

Junmai Ginjo

86

Junmai Dai Ginjo

102